STOP SMOG

Informacje o projekcie

1

Dla kogo?

Dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych

2

Zakres wsparcia

Wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne, termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych, podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej

3

Kwota dofinansowania

(dla gminy) do 70%

Szczegóły projektu

Dla Gmin – Program STOP SMOG – wsparcie dla domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie

Program finansuje wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych osób ubogich energetycznie. Wnioskodawcą w Programie jest gmina, która uzyskuje z budżetu państwa do 70% dofinansowania kosztów inwestycji.

Grupa docelowa

Program przeznaczony jest dla osób ubogich energetycznie, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych

Zakres Programu:

 • wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
 • termomodernizacja jednorodzinnych budynków mieszkalnych
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej

Okres realizacji: do 3 lat

Forma wsparcia: dotacja

Wnioskodawca: gmina

Wysokość dofinansowania dla gminy: do 70%

Co należy zrobić, aby wziąć udział w Programie?

 1. Przygotować dokumenty
 2. Wypełnić wniosek o dofinansowanie
  We wniosku Gmina powinna określić:
  a) planowany zakres i ilość przedsięwzięć niskoemisyjnych
  b) szacowaną ilość energii, która będzie zaoszczędzona łącznie w wyniku realizacji przedsięwzięć w ramach porozumienia (min. 50% energii finalnej)
  c) ilość budynków, gdzie zlikwidowane lub wymienione będą wysokoemisyjne źródła ogrzewania  (w min. 80% budynków objętch przedsięwzięciami niskoemisyjnymi)
  – harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych
  Ponadto do wniosku należy dołączyć przyjęty w drodze uchwały gminny program niskoemisyjny.
 3. Złożyć wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa (ocena wniosku trwa do 30 dni)
 4. Złożyć dokumenty niezbędne do podpisania porozumienia pomiędzy Ministrem a Gminą
 5. Podpisać porozumienie z Ministrem

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
 2. Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wzoru oświadczenia o środkach własnych i zasobach majątkowych osoby ubiegającej się o realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego