Program priorytetowy „Ciepłe mieszkanie”

Od 1 stycznia 2021 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przejęli od Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii zadania związane z wdrażaniem programu „Stop Smog”. – DO WYMIANY 

Tym samym NFOŚiGW kontynuuje współpracę z gminami na mocy dotychczas zawartych porozumień o współfinansowanie realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. – DO WYMIANY

Od 31 marca 2021 r. NFOŚiGW prowadzi nabór wniosków na współfinansowanie przedsięwzięć niskoemisyjnych. – DO WYMIANY

Dla kogo?

Dla gmin, które następnie będą ogłaszać nabór na swoim terenie dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

Na co?

Na przedsięwzięcia u beneficjentów końcowych dot. wymiany wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego na efektywne źródła ciepła lub podłączenie do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Ile?

W przypadku najbardziej zanieczyszczonych gmin dotacja może wynosić do 17 500 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 26 900 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 39 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

W przypadku pozostałych gmin dotacja może wynosić do 15 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, 25 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania i 37 500 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

W związku z przyjęciem wzoru porozumienia dla związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych z dniem 3 listopada 2021 r. zmienione zostało ogłoszenie i regulamin naboru programu „Stop Smog” w zakresie dotyczącym wniosków związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych, a także uaktualniono wzór wniosku dla związków międzygminnych, powiatów oraz związków metropolitalnych oraz zamieszczono wzór porozumienia dla ww. wnioskodawców. Obecnie obowiązujące dokumenty – ogłoszenie o naborze, regulamin naboru wniosków a także dokumenty dla związków i powiatów – znajdują się poniżej. – DO WYMIANY

Materiały do pobrania:

Program Priorytetowy Ciepłe Mieszkanie

Regulamin

Karta oceny wniosku

Rodzaje przedsięwzięć niskoemisyjnych

Katalog kosztów kwalifikowanych

Dla gminy – DO WYMIANY

Wzór wniosku

Załączniki do porozumienia

Instrukcja wypełniania wniosku

Projekt porozumienia

Dla związków międzygminnych, powiatów, związków metropolitalnych – DO WYMIANY

Wzór wniosku

Załączniki do porozumienia

Projekt porozumienia

Instrukcja wypełniania wniosku

Szczegóły projektu

Program „Stop Smog” wspiera wymianę bądź likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. Jest on realizowany przez gminy, jednak stroną porozumienia w imieniu gmin może być także powiat, związek międzygminny lub związek metropolitalny w województwie śląskim.

Cel programu

Ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawa jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej budynków poprzez realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych na rzecz najmniej zamożnych gospodarstw domowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, w tym w szczególności tych, których członkami są osoby mające prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zakres programu

Realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych polegający na:

 • Wymianie lub likwidacji wysokoemisyjnych źródeł ciepła na niskoemisyjne
 • Termomodernizacji
 • Podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej
 • Zapewnieniu budynkom dostępu do energii z instalacji OZE
 • Zmniejszeniu zapotrzebowania budynków mieszkalnych jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej

Okres realizacji przedsięwzięcia

 • Do 3 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie nie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy
 • Do 4 lat od daty zawarcia porozumienia, w przypadku realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych w liczbie większej niż 2% łącznej liczby budynków mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy

Forma wsparcia: 

 • dotacja

Wnioskodawca: 

 • Gmina
 • Powiat
 • Związek międzygminny
 • Związek metropolitalny w województwie śląskim

Wysokość dofinansowania:

 • Dla gmin do 100 tys. mieszkańców do 70% współfinansowania
 • Dla gmin powyżej 100 tys. mieszkańców poniżej 70% współfinansowania
 • Średni koszt realizacji przedsięwzięcia niskoemisyjnego w jednym budynku, a w przypadku budynku o dwóch lokalach – w jednym lokalu, nie może przekroczyć 53 000 zł

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, z późn. zm.)

Zapraszamy do kontaktu

E-mail: stopsmog@nfosigw.gov.pl

Scroll to Top