Coraz więcej porozumień z gminami

Coraz więcej porozumień z gminami

Porozumienia zawierane przez WFOŚiGW z gminami w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze

Od lipca 2019r. gminy mogą dołączyć do procesu wdrażania Programu Czyste Powietrze podpisując porozumienia w sprawie jego realizacji z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Gminy, na podstawie zawartych porozumień, wspomagają swoich mieszkańców w procesie składania wniosków o dofinansowanie, mogą również przyjmować wnioski o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwia to mieszkańcom tych gmin dostęp do Programu oraz usprawnia proces jego wdrażania na ich terenie. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiska ze swojej strony oferują pomoc merytoryczną i szkolenia pracowników gmin w tym zakresie.

Scroll to Top