Dla gmin

KOMUNIKAT

z dnia 27.04.2023 r.

w sprawie rankingu najbardziej aktywnych gmin oraz możliwości dodatkowego finansowania na wsparcie realizacji Programu „Czyste Powietrze”

Najbliższy ranking najbardziej aktywnych gmin, którego efektem będzie dodatkowe finansowe wsparcie dla gmin, obejmie okres od 1 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Niniejszy ranking będzie dotyczył gmin, które mają zawarte porozumienie z wojewódzkim funduszem ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) w związku z realizacją Programu „Czyste Powietrze”.

Ranking zostanie opublikowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w pierwszej połowie 2024 r.

Dodatkowe środki przyznawane na podstawie rankingu

Dodatkowe środki finansowe (oprócz środków finansowych w kwocie 35 tys. zł jakie otrzymuje każda gmina, która posiada porozumienie z wfośigw) otrzymają najaktywniejsze gminy z terenu całego kraju, zgodnie z wynikami rankingu, które poniosły koszty związane z prowadzeniem promocji i wsparciem mieszkańców w uczestnictwie w Programie. Dodatkowe środki finansowe będą przeznaczone na finansowanie działań związanych z prowadzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego, które wcześniej nie były sfinansowane przez wfośigw w ramach podpisanego porozumienia z gminą.

Działalność gminy promująca program ma bezpośrednie przełożenie na wzrost liczby wniosków składanych w ramach programu. W rankingu uwzględnia się wszystkie wnioski złożone dla budynków znajdujących się na terenie gminy, niezależnie od kanału składania wniosku tj. nie ma znaczenia czy wniosek jest złożony w gminnym punkcie obsługi beneficjenta, czy bezpośrednio w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska, elektronicznie, czy też w banku.

Wskaźnik aktywności gmin zostanie wyliczony w następujący sposób: liczba wniosków złożonych na terenie danej gminy (tj. budynków/lokali na terenie gminy które zostały objęte modernizacją w ramach Programu „Czyste Powietrze”) w okresie obowiązywania rankingu podzielona przez liczbę budynków jednorodzinnych na terenie gminy (dane pozyskane będą przez NFOŚiGW z Głównego Urzędy Statystycznego). Wskaźnik ten będzie podstawą do sporządzenia rankingu i wyboru najaktywniejszych gmin.

Ranking będzie uporządkowany od najwyższej do najniższej wartości wskaźnika, około 30% gmin o najwyższym wskaźniku otrzyma możliwość skorzystania z dodatkowych środków na wsparcie realizacji Programu „Czyste Powietrze”.

Planowane środki finansowe w kwocie 25 mln zł zostaną przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów ponoszonych przez gminy, które osiągną największą skuteczność w promowaniu Programu i znajdą się na najwyższych pozycjach w rankingu.

Do rankingu brane będą pod uwagę gminy, które zawarły porozumienie z wfośigw wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Już dziś zachęcamy do sprawdzenia jak gminy radziły sobie ze wsparciem realizacji Programu „Czyste Powietrze” w 2022 r. https://krakowskialarmsmogowy.pl/ranking/. Obrazuje on aktualny poziom zaangażowania gmin w Program, który w ostatecznej formie zostanie ogłoszony po zakończeniu 2023 r.

Gminy to małe ojczyzny. Urzędy gminne są dla swoich mieszkańców, stanowią najbliższe, wiarygodne miejsce przekazu informacji o Programie „Czyste Powietrze”.

Staramy się aby prowadzone punkty konsultacyjno – informacyjne miały wsparcie merytoryczne i funkcjonalne zarówno z wfośigw, jak i NFOŚiGW. Mamy przekonanie, że ta kaskadowa współpraca przynosi coraz lepsze efekty w postaci coraz większej liczby wniosków, cieplejszych domów naszych Beneficjentów  i lepszej jakości powietrza.

Obecnie mamy w Programie ponad 85% gmin! Zapraszamy do współpracy pozostałe gminy, którym zależy na zdrowiu i utrzymaniu komfortu cieplnego mieszkańców, przy relatywnie niższych kosztach ogrzewania.

Zapraszamy wszystkich do Programu „Czyste Powietrze”!

Szkolenia programu „Ciepłe Mieszkanie”
Zobacz więcej

Komunikaty

Komunikat w sprawie finansowania działalności gminnych punktów konsultacyjno-informacyjnych z dnia 20.04.2023 r.

Komunikat dotyczący przedłużenia terminu na zawarcie porozumienia lub aneksu na nowych zasadach do dnia 31.12.2022 r.

Informacja dla gmin o konieczności nadawania unikatowych numerów

Komunikat dla gmin w związku z uruchomieniem drugiej części programu Czyste Powietrze z dnia 22.10.2020 r.

Komunikat dla wójtów, burmistrzów, prezydentów miast w sprawie obowiązku wydawania zaświadczeń o dochodach na potrzeby programu „Czyste Powietrze” z dnia 18.09.2020 r.

Komunikat Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla gmin w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych

Komunikat w sprawie zmiany wzoru żądania wydania zaświadczenia o dochodach oraz umieszczenia tych dokumentów na BIP

Komunikat w sprawie corocznej przerwy w wydawaniu zaświadczenia o dochodach dla osób fizycznych

Podstawy prawne

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2.10.2020 r. ws. określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia

Ustawa z dnia 14.08.2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw

Do pobrania

Dodatkowe pieniądze na wsparcie dla gmin zaangażowanych w program „Czyste Powietrze”

Poniżej znajdują się wzory porozumień zawieranych przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z gminami. Ich treść jest jednolita dla wszystkich zawierających, nie podlega negocjacjom i zmianom po stronie gmin.

Wzór porozumienia zawieranego przez gminy z wfośigw w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze”_ nowy wzór 2022

Wzór porozumienia ANEKS – zawieranego przez gminy z wfośigw w sprawie realizacji programu „Czyste Powietrze” – obejmującego nowe zachęty dla gmin_nowy wzór 2022

Załącznik nr 1 do porozumienia – Rejestr wniosków i zaświadczeń 2022

Załącznik nr 2 do porozumienia – Wzór wniosku o wypłatę środków dla gmin 2022

Załącznik nr 3 do porozumienia – Sprawozdanie kwartalne gmina

Załącznik nr 4 do porozumienia – wymagania i koszty kwalifikowane punktu 2022

Scroll to Top
Przewiń do góry