Ciepłe mieszkanie – pytania i odpowiedzi

BENEFICJENT KOŃCOWY

1. Jestem właścicielem lokalu w budynku wielolokalowym – czy mogę ubiegać się o dofinansowanie?

Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego (w przypadku współwłasności lub wspólnego ograniczonego prawa rzeczowego beneficjent końcowy może otrzymać dofinansowanie, jeżeli przedłoży zgodę wszystkich współwłaścicieli lub uprawnionych z ograniczonego prawa rzeczowego na realizację przedsięwzięcia) do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

2. Mieszkam z 3 osobową rodziną w lokalu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Wraz z żoną posiadamy dochód przekraczający 120 000 złotych. Czy będziemy się kwalifikować do dofinansowania z programu? 

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł jednak należy zaznaczyć, że w podstawowym poziomie dofinansowania brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Podstawę obliczenia podatku stanowi ostatnio złożone zeznanie podatkowe.

3. Od czego zależy poziom dofinansowania w Programie „Cieple Mieszkanie”?

Poziom dofinansowania w programie zależy przede wszystkim od poziomu dochodu:

– poziom podstawowy dotyczy osób fizycznych o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, brany jest pod uwagę tylko dochód beneficjenta końcowego,
a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego. Podstawę obliczenia podatku stanowi dochód wykazany w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym,

– poziom podwyższony dotyczy osób fizycznych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub  2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

– poziom najwyższy dofinansowania dotyczy osób fizycznych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 260 zł
w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

4. Na jakie dofinansowanie mogę liczyć z Programu „Cieple Mieszkanie”?

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (tj. o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł):

– do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny,

– do 35% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 17 500 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin,

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

– do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny,

– do 65% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 26 900 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin,

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

– do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny,

– do 95% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 39 900 zł na jeden lokal mieszkalny, w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin.

lub

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania (tj. o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł):

– do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny,

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania:

– do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny,

Dla beneficjentów końcowych uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania:

– do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny,

Dodatkowe 5 % dla lokalu w budynku wielorodzinnym położonym w miejscowości znajdującej się na liście najbardziej zanieczyszczonych gmin, odpowiednio do kwoty 17 500 zł, 26 900 zł i 39 900 zł.

5. Budynek w którym mieszkam został podłączony 2 lata temu przez część lokatorów do ogrzewania miejskiego. Chciałabym wymienić swój piec kaflowy na pompę ciepła?

Otrzymanie dofinansowania na zakup i montaż indywidulanego źródła ciepła w lokalu mieszkalnym nie jest możliwe w przypadku, gdy dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego, w którym znajduje się lokal, którego dotyczy wniosek, istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej i dostarczania ciepła z sieci ciepłowniczej lub jest on podłączony do sieci ciepłowniczej.

6. Czy muszę najpierw zrealizować zadanie czy złożyć wniosek?

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą oraz nie wcześniej niż data ogłoszenia pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie dla gmin w ramach programu przez właściwy terytorialnie wfośigw. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

7. Kiedy mogę zakończyć inwestycję?

Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez beneficjentów końcowych zostanie określony w regulaminach naboru ogłaszanych przez gminy, jednak termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

8. Czy mogę otrzymać dofinansowanie jedynie na wymianę stolarki okiennej i/lub drzwiowej?

Zgodnie z punktem 7.4 Programu „Ciepłe Mieszkanie” głównym rodzajem przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (cwu) lokalu mieszkalnego albo podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku (spełniającego wymagania programu). Dodatkowe elementy tj. wymiana i montaż stolarki mogą zostać zrealizowane pod warunkiem wykonania przedsięwzięcia głównego.

9. Czy mogę otrzymać dofinansowanie jedynie na montaż źródła ciepła (budynek nie jest obecnie ogrzewany)?

Zgodnie z punktem 7.4 Programu „Ciepłe Mieszkanie” musi nastąpić wymiana źródła ciepła a nie tylko jego montaż. W związku z tym, taki zakres nie może zostać dofinansowany w ramach Programu „Cieple Mieszkanie”.

10. Czy najemcy lokali komunalnych również będą mogli skorzystać z programu „Ciepłe Mieszkanie”?

Mieszkanie komunalne to lokal mieszkalny tworzący mieszkaniowy zasób gminy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych. Mieszkanie komunalne jest własnością gminy i gmina zawiera w tym zakresie umowę najmu z najemcą. Najemca  na chwilę obecną nie może być beneficjentem Programu.

11. Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną – zgłoś się do swojej gminy w celu złożenia wniosku. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie prowadzą naboru wniosków dla osób fizycznych w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”. Nabór w programie prowadzą gminy.

12. Czy otrzymam dofinansowanie na wymianę piecyka gazowego w lokalu mieszkalnym?

Wsparciem Programu „Ciepłe Mieszkanie” objęte są przedsięwzięcia polegające na wymianie nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe (tzw. kopciuchów)
i poprawie efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w konsekwencji zapisów programu wymiana piecyka gazowego nie może zostać dofinansowana.

GMINY

1. Czy otrzymamy wzory dokumentów do przygotowania naboru wniosków oraz rozliczania umów o dofinansowanie dla Beneficjentów końcowych Programu „Ciepłe Mieszkanie”?

Zgodnie z Wytycznymi dla gmin to gmina opracuje i opublikuje dokumenty związane z naborem wniosków dla Beneficjentów końcowych na realizację przedsięwzięć
w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” zwanego dalej: „Programem”, w szczególności:

  1. regulamin naboru wniosków określający sposób składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie złożonych w naborze, do momentu zawarcia umowy
    o dofinansowanie,
    1. wzór wniosku o dofinansowanie dla Beneficjenta końcowego wraz z instrukcją wypełniania,
    2. wzór wniosku o płatność dla Beneficjenta końcowego wraz z instrukcją wypełniania,
    3. wzór umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

2. Czy gmina musi angażować środki własne do wypłaty dofinansowania beneficjentom końcowym?

Gmina nie angażuje środków własnych do wypłaty dofinansowania dla beneficjenta końcowego. Zgodnie z § 2 pkt. 9 umowy między gminą a wfośigw „Gmina wypłaci beneficjentom końcowym dofinansowanie o równowartości środków dotacji otrzymanych z WFOŚiGW w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania, w zakresie objętym rozliczonym wnioskiem o płatność”.

3. Czy jest możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie dla końcowych beneficjentów,
w przypadku gdy szacowana ilość lokali/inwestycji będzie większa?

Proces udzielania dofinansowania w programie uwzględnia zmiany umowy. Zmiany umowy dotyczące zakresu rzeczowego lub przyznanej kwoty dotacji. W przypadku, gdy Gmina, po podpisaniu umowy o dofinansowanie otrzyma więcej zgłoszeń mieszkańców dotyczących realizacji przedsięwzięć w lokalach mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, niż zostało to przewidziane we wniosku o dofinansowanie, może wystąpić do wfoś z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego określonego w warunkach umowy o dofinansowanie i tym samym zwiększenie planowanej kwoty dotacji. Podobnie, możliwe jest aneksowanie umowy w przypadku, gdy gmina nieprawidłowo oszacuje liczbę Beneficjentów końcowych, uprawnionych do określonego poziomu dofinansowania, w szczególności dotyczy to zwiększenia liczby Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania. Aneksowanie umowy o dofinansowanie polegające na zmianie planowanej kwoty dotacji odbywa się zgodnie z wewnętrznymi procedurami WFOŚiGW.

Akceptacja zmian podlega ocenie wfośigw i jest uzależniona od dostępności środków oraz spełnienia warunków Programu.

Zmiana zakresu rzeczowego powoduje powtórne przeliczenie maksymalnej kwoty dotacji na całe przedsięwzięcie. Zmiana umowy następuje poprzez podpisanie aneksu do umowy. Aktualizacja harmonogramu realizacji przedsięwzięć, stanowiącego załącznik do umowy, może nastąpić w drodze wymiany pism (zgodnych oświadczeń woli).

4. Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie?

Formularz wniosku dla gmin dostępny jest po zalogowaniu w Generatorze Wniosków. Złożenie wniosku wymaga założenia konta (rejestracji) oraz zalogowania się
w systemie Generator Wniosków o Dofinansowanie (system GWD) dostępnym pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl.  

Ogólna instrukcja obsługi systemu GWD dla Wnioskodawców dostępna jest pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl/Home/Help . Należy zaznaczyć, że dla wniosków składanych w ramach programu „Ciepłe Mieszkanie” wymagane jest podpisanie wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy, bezpośrednio w systemie GWD.

5. Gdzie odnajdę komplet dokumentów wdrożeniowych?

Wszystkie wfośigw ogłosiły nabór wniosków dla gmin w dniu 21.07.2022 roku jednocześnie zamieszczając na swoich stronach komplet dokumentów wdrożeniowych. Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych poszczególnych wfośigw.

6. Czy wspólnota mieszkaniowa może ubiegać się o środki w ramach obecnego naboru?

Na obecnym etapie nie zostały uwzględnione wspólnoty mieszkaniowe przy ubieganiu się o dotację w ramach programu.

Przewiń do góry