Wydłużamy okres realizacji przedsięwzięcia w przypadku odmowy przyłączenia gazu przez operatora

Od dnia 25 stycznia 2022 r. obowiązuje nowa wersja programu „Czyste Powietrze”, która poza wprowadzeniem III części z najwyższym poziomem dofinansowania, przeznaczonej dla osób o najniższych dochodach, wprowadza możliwość wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia w przypadku gdy opóźnienie wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

Ze względu na szereg sygnałów wskazujących, że występują liczne opóźnienia w podłączaniu beneficjentów do sieci gazowej, z winy operatora sieci, a wnioskodawcy przez to nie mogą dochować terminu realizacji przedsięwzięcia w Programie, określonego na etapie składania wniosku o dofinansowanie i podpisywania umowy, wprowadzony został zapis umożliwiający wydłużenie tego terminu.

Niewątpliwie są to okoliczności, niezależne od beneficjenta, dlatego nie może być on obarczony, z tego powodu, jakimikolwiek konsekwencjami wynikającymi z Programu. Dodatkowo, w chwili wnioskowania o wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia niejednokrotnie wnioskujący nie ma możliwości wskazania ostatecznego terminu wykonania przyłącza, na które oczekuje, dlatego w tym przypadku nie obowiązuje zasada, że wydłużenie może nastąpić maksymalnie o 6 miesięcy, licząc od upływu maksymalnego terminu realizacji przedsięwzięcia.

Możliwość wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia dotyczy wszystkich beneficjentów, również tych, którzy złożyli wnioski w ramach wcześniejszych wersji Programu.

Wprowadzona zmiana, w przypadku uzyskania odpowiedzi od Polskiej Spółki Gazowniczej o braku możliwości wykonania przyłącza, ze względu na zawieszenie przez spółkę realizacji nowych przyłączy przez najbliższe dwa lata, daje beneficjentom Programu „Czyste Powietrze” możliwość skutecznej realizacji umowy w ramach Programu, poprzez wydłużenie terminu realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z wnioskiem złożonym do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Scroll to Top