Wyniki konkursu – pilotaż w woj. małopolskim

Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie małopolskim.

Wyniki konkursu

Konkurs dotyczył przedsięwzięć, mających na celu udzielanie bezpośredniej pomocy odbiorcom wsparcia PPCP (beneficjentom podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”) w przygotowaniu i realizacji przedsięwzięć dotyczących wymiany nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe i/lub termomodernizacji budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie wybranego przez wnioskodawcę regionu:

a) Region 1 obejmuje powiaty: krakowski, miechowski, olkuski, proszowicki, m. Kraków;
b) Region 2 obejmuje powiaty: bocheński, brzeski, dąbrowski, tarnowski, wielicki, m. Tarnów;
c) Region 3 obejmuje powiaty: chrzanowski, myślenicki, oświęcimski, suski, wadowicki;
d) Region 4 obejmuje powiaty: gorlicki, nowosądecki, m. Nowy Sącz;
e) Region 5 obejmuje powiaty: limanowski, nowotarski, tatrzański.

W ramach konkursu złożonych zostało 14 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę 8 793 300 zł.

Pozytywnie oceniono 8 wniosków.

Zgodnie z §7 ust. 3 Regulaminu konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego Operatorzy w programie „Czyste Powietrze” – pilotaż w województwie małopolskim, na każdej z pięciu list rankingowych, osobno dla każdego regionu zamieszczony został jeden wniosek z najwyższą liczbą punktów w danym regionie z zastrzeżeniem, że wniosek, który został wpisany na listę rankingową dla jednego regionu, nie był brany pod uwagę przy tworzeniu list rankingowych dla kolejnych regionów.

Zarząd NFOŚiGW, w dniu 10.10.2023 r. przyjął listy rankingowe dla poszczególnych regionów:

Scroll to Top